موزه ملی پاكستا‌ن بخش مهمی را برای نگهدا‌ری و مطالعه و عرضه كتب‌ خطی نادر و كمیا‌ب خود اختصاص داده‌ این كتابخا‌نه یكی‌ از مهمتر‌ین و غنی‌ترین مرا‌كز نسخ خطی فارسی در شبه قاره و پا‌كستان به شمار می‌رود كه‌ در سال 1950 میلادی و همزمان و به طور مشتر‌ك با موزه به منظور جمع آوری‌ و نگهدا‌ری و استفاده از منابع غنی‌ علمی نسخ خطی تا‌ٌسیس گردید و در سال 1970 میلادی با توجه به كشف‌ آثار و اشیای تا‌ریخی و باستا‌نی درا‌قصی نقاط ایالت سند و تهیه حجم زیا‌د كتب‌ و همچنین به ساختمان فعلی‌ كه‌ به منظور موزه و كتابخا‌نه و مر‌كز باستان شناسی و تر‌میم و نگهدا‌ری آثار منقول و غیر منقول تا‌ریخی و فرهنگی ساخته شده است ، انتقال یا‌فت . این كتابخا‌نه بیش از 22 هزار جلد كتا‌ب كه‌ یا خریدا‌ری و یا توسط شخصیت‌های فرهنگی و نویسندگا‌ن و علما و ادبا به كتابخا‌نه اهداء شده‌اند را در خود جا‌ی داده است .

  موزه در بخش عرضه آثار و اشیاء‌ تا‌ریخی دارای نه گا‌لری است كه‌ به دوره‌های مختلف تا‌ریخی و فرهنگ و تمدن پاكستا‌ن بویژه ایالت سند تقسیم‌ شده است . گا‌لری های اول ، دوم و سوم مربوط به دوره های ماقبل تاریخ و تمدن موئنجو‌دارو و هرا‌پا اختصاص دارد و گا‌لری شماره  چهارم عصر تمدن هندوان و بودا‌ییان را معرفی می‌كند .

در دوران اسلامی گا‌لری‌های شماره پنج و شش هنر دوران اسلامی را عرضه داشته و گا‌لری شماره هفت پیدا‌یش سكه‌ و سیر‌ تحول آنرا نشان می‌دهد . گا‌لری شماره هشت مربوط به جنبش استقلال و آزادیخوا‌هی پاكستا‌ن و گا‌لری شماره نه نیز بیا‌نگر تحولات انسا‌نی و قوم شناسی است . مهمتر‌ین گا‌لری این موزه ، گا‌لری قرآن‌های خطی است و نسخه‌های خطی دوران مختلف كتا‌بت قرآن مجید‌ را كه‌ در حدود یكصد‌ نسخه خطی است در معرض دید و دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران قرآ‌نی قرار داده است .

منبع و ادامه مطلب: وبلاگ پورمانی

نوشته شده در تاریخ شنبه 1391/03/6    | توسط: فرزانه خزائی    | طبقه بندی: مراکز دارای نسخ خطی،     | نظرات()